Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.petipati.com alan adıyla yayın yapan internet sitesi (Bundan böyle kısaca "PETİPATİ" veya “SİTE” olarak anılacaktır) ile bu siteye kayıt olan üye (Bundan böyle kısaca "ÜYE" olarak anılacaktır) arasında, elektronik ortamda onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

SİTE: www.petipati.com alan adıyla yayın yapan internet sitesi ve bu siteyi oluşturan teknik altyapı, içerik ve diğer bileşenleri.

ÜYE: PETİPATİ'ye üye kaydı yapan ve site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi. 

ZİYARETÇİ:  PETİPATİ'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen, sitenin sayfalarını gezen ve üye girişi yapmaksızın işlemler yapan her gerçek veya tüzel kişi. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, PETİPATİ'de verilen hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve sorumluluklarının saptanması ve karşılıklı kabulüdür. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile PETİPATİ içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin PETİPATİ tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama ve benzer beyanlardır. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, PETİPATİ içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin PETİPATİ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. ÜYE, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

PETİPATİ dilediği zaman herhangi bir gerekçe gösterme, bildirimde bulunma zorunluluğu, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaksızın ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ÜYE'nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden ÜYE'nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, PETİPATİ'de belirtilen kurallara aykırılık, ÜYE'nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun PETİPATİnin bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda PETİPATİ’nin kendi iradesi ile verilecektir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. ÜYE'nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1. ÜYE, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, PETİPATİ hizmetlerinden faydalanırken ve PETİPATİ 'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, PETİPATİ 'nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edecektir. ÜYE, işbu sözleşmeye elektronik ortamda onay vererek yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını kabul eder.

5.1.2. PETİPATİ, PETİPATİ 'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü çerçevesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple PETİPATİ’nin her ne koşul altında olursa olsun sorumlu tutulamayacağını tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3. ÜYE’lerin, PETİPATİ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla oturum açarken (girişte) kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen ÜYE'lerin sorumluluğunda olup; bu konudaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ÜYE'lerin, PETİPATİ'nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. ÜYE'ler, PETİPATİ dahilinde verdikleri ilanlarda ücret talep edemez. PETİPATİ, sadece ücretsiz ilanları kabul eder. ÜYE, ilan verirken ilgili ilanın ücretsiz olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE'nin, PETİPATİ 'de verdiği ilandaki evcil hayvan için farklı iletişim kanallarında diğer ÜYE'lerden veya ZİYARETÇİ'lerden (telefon, eposta, faks, mektup vs. yoluyla) ücret talep etmesi, satış yapması PETİPATİ 'nin sorumluluğunda değildir. PETİPATİ, ilanlarda yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. ÜYE, PETİPATİ 'de önerdiği, tavsiye ettiği, belirttiği her türlü bilgi, yöntem, faaliyet ve/veya eylemden sorumludur. ÜYE'nin önerdiği, tavsiye ettiği, belirttiği her türlü bilgi, yöntem, faaliyet ve/veya eylemden dolayı diğer ÜYE veya ZİYARETÇİ'lerin veya bu ÜYE veya ZİYARETÇİ'lerin yakınlarının, evcil hayvanlarının mağdur olması veya zarar görmesi durumunda ÜYE sorumludur.

5.1.6 ÜYE'ler, PETİPATİ 'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7 PETİPATİ nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. ÜYE'lerin, PETİPATİ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her ÜYE, PETİPATİ 'nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki PETİPATİ dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri PETİPATİ üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla PETİPATİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE'nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri PETİPATİ üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PETİPATİ doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.8. PETİPATİ’nin veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen PETİPATİ 'nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. PETİPATİ’de ÜYE'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı PETİPATİ'nin, PETİPATİ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. PETİPATİ, ÜYE'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10 ÜYE'ler, PETİPATİ'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.

5.2. PETİPATİ 'nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. PETİPATİ her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir ve bu durumun yaratacağı herhangi bir zarar ve olumsuzluktan sorumlu tutulamaz.

5.2.2. PETİPATİ, SİTE’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ÜYE'lerin SİTE’ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm PETİPATİ ÜYE ve ZİYARETÇİ'leri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. PETİPATİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ön uyarı vermeden kullanabilir. PETİPATİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde PETİPATİ tarafından yapabilir. PETİPATİ  tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYE tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE'ye aittir.

5.2.3. PETİPATİ, veritabanında yer alan ÜYE 'lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin ÜYE bilgilerini, PETİPATİ 'nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.

5.2.4. PETİPATİ, SİTE’nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; PETİPATİ bu mesaj ve içeriği giren ÜYE'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.5. PETİPATİ 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

PETİPATİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda  SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ÜYE'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.2. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PETİPATİ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PETİPATİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PETİPATİ 'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PETİPATİ 'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.3. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.4. PETİPATİ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PETİPATİ 'nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, PETİPATİ’yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) ÜYE'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yasal Uyarı: petipati.com ve yönettiği Facebook ve Instagram sayfaları (kısaca petipati) evcil hayvan (kedi ve köpek) sahiplendirme ilanlarının ücretsiz olarak açılması ve paylaşılması amacıyla yayın yapmaktadır. petipati aracılığıyla kişiler arasında gerçekleşen her türlü iletişim ve etkileşimden doğabilecek maddi ve manevi sorunlar, kayıplar, anlaşmazlıklar ve olumsuzluklar konusunda sorumluluk almaz. Sahiplenilen evcil hayvanların şiddete maruz kalması, kötü muamele görmesi, yaralanması, sakatlanması, hasta olması , iade edilmesi, doğal yollarla, taksirle veya bilinçli bir eylem veya kaza sonucu yaşamının sonlanması; sahiplenildikten sonra terk edilmesi, para karşılığı alınıp satılması, üretim amaçlı kullanılması ve burada belirtilmeyen her türlü diğer olumsuz durumlar karşısında petipati hiç bir şart altında sorumlu tutulamaz. Sahiplenilen evcil hayvanın kişilere veya diğer canlılara zarar vermesi, alerjik durumlarını tetiklemesi, hastalık bulaştırması ve burada belirtilmeyen benzer olumsuzluklar ile evcil hayvanın bulunduğu ortamdaki eşya ve cisimlere zarar vermesi gibi olumsuzluklar halinde petipati hiçbir koşul altında sorumluluk almaz.

petipati.com | 2019

kedi sahiplendirme sitesi petipati'nin facebook sayfası
Ücretsiz kedi sahiplendirme ilanları sitesi petipati'nin Instagram üzerindeki hesabına giden buton
icons8-twitter-100.png